Radek Liška
8. října 2019

Stromy na Horním náměstí

Historický pohled na stromy na Horním náměstí v Olomouci

Včera /pondělí 7.10./ proběhla v Oranžérii na Floře velmi zajímavá prezentace pracovníka NPÚvBrně, specialisty na kulturní krajinu a památky zahradního umění. Tuto studii si objednal MMOL, nazákladě požadavku občanů, stvrzeného peticí sněkolika tisíci podpisy. Pan doktor Zámečník sisprezentací vskutku vyhrál, byla velmi srozumitelná a na vysoké profesionální úrovni, za což mu patřídík, stejně jako za odvahu, dovolit si vytipovat na závěr potencionální místa, kde by případná zeleňmohla, ať už sohledem na pozice zdob dřívějších nebo na současné kompoziční vazby a průhledy,být umístěna.

Ztéto prezentace vyplynulo, že na Horním náměstí se zeleň vrůzných formách objevovalavpodstatě neustále a to minimálně od dob, která známe zdochovaných obrazů, grafických prací,vedut a později fotografií a pohlednic, což jsou nejdůvěryhodnější prameny.

Při určitém zjednodušení lze říci, že se většinou jednalo o nějakou formu stromořadí přiseverní straně náměstí a pak skupinky stromů, které akcentovaly drobnější stavby poblíž radnice, aťuž to byla strážnice, městská studna, dokonce byla zdokumentována i výsadby kolem SloupuNejsvětější Trojice. Dále se vprůběhu staletí vyskytovaly solitérní stromy, především ve východnímrohu náměstí, vokolí Caesarovy kašny, dále pak před orlojem atd. Z fotografií a pohlednic bylo možnéodvodit, že byly voleny nejčastěji lípy a akáty. Byla mapována i mobilní zeleň, zastoupená menšímistromy vkvětináčích, kontejnery skeři a květinami, okrasná výsadba na sloupech veřejného osvětlení,která byla „završena“ nepříliš zdařilými nahodilými sestavami betonových kontejnerů skvětinami meziSloupem Nejsvětější Trojice a orlojem, vpoválečných /normalizačních/ letech. Tyto instalace bývalyčasto vázány na nějaké významné události, ať už církevní či světské.

Jednoznačným závěrem bylo, že stromy mají na Horním náměstí mnohasetletou tradici a mělysvé místo vjeho kompozici až do cca pol. 50. let minulého století.

Osobně si myslím, že by bylo užitečné, kdyby se s těmito materiály seznámili předevšímodpůrci stromů na náměstí a i ti, kdož tvrdí, že se stromy na tomto místě nevyskytovaly anebo, že tamnepatří. Mimo jiné i pan architekt Šépka, který je spoluautorem, dle mého názoru, velmi zdařilé úpravynáměstí zkonce 90.let min. století a kterého osobně řadím kelitě tuzemských architektů, přestoževtomto si sním dovolím nesouhlasit. Nesdílím názor, že stromy by svými korunami zastínily částidomů na náměstí a tím snížily jeho estetickou hodnotu. Výjimečnost Horního náměstí vOlomoucispatřuji především ve vybalancování dvojice dominant, tvořených radnicí a Sloupem NejsvětějšíTrojice, doplněnou velmi rafinovaně o trojici drobnějších kašen a poměrně významnou vazbou nasousední Dolní náměstí /minimálně vměřítku této země/. Domy, resp. paláce, lemující náměstí minepřijdou až na výjimky /Edelmannův palác, Salmův palác, Petrášův palác, dům U Zlatého jelena,dům U Černého psa, Krajinská lékárna.../, tak mimořádné, že by jejím částečným zakrytím korunamistromů celek výrazněji ztrácel. Myslím si, že se zde ve většině případů nejedná ani o mimořádnésolitéry ani o výjimečnou kontinuální zástavbu /většinou známou zmenších sídel a i menšího měřítkadomů/ jako vněkterých jiných historických městech vrepublice. Proto si zde stromy, ať už jakosolitéry, skupinky či stromořadí /třeba i přerušená vmístech, kde by měla ustoupit nadstandardnímuobjektu/, představit dokážu.

Pozitivní funkce stromů ve veřejném prostranství jsou všeobecně známé a jejich příznivý vlivna kvalitu prostředí neoddiskutovatelný. Ten ještě více vyniká vdnešní době klimatických změn, kdyletní teploty stoupají vzhůru, a míra sucha se zvyšuje. Toto vnímám jako další zásadní argument proumísťování stromů do veřejného prostranství /historická náměstí nevyjímaje/, který spostupem časunabývá na významu.

Netvrdím, že stromy na Horním náměstí být musí, ani že je lehký úkol je tam navrhnout, alemyslím si, že by měl být dán prostor, aby se tímto tématem na profesionální úrovni zabývaliodborníci /architekti, zahradní architekti, zahradníci, inženýři, ekonomové.../ a seriózně posoudili, zdaje vhodné doplnit Horní náměstí o stromy tak, aby se zvýšila kvalita života na tomto významném místěa zároveň neutrpěla architektonická kompozice prostoru jako takového. Já osobně ve správnost této cesty pevně věřím.

Radek Liška

Sdílet na