Blog 10. 10. 2023

„To, v jakém stavu město přenecháme dalším generacím, bude naší vizitkou", říká Pavel Fryšák a popisuje fungování majetkoprávní komise

ČÍM SE VLASTNĚ MAJETKOPRÁVNÍ KOMISE ZABÝVÁ NA SVÝCH JEDNÁNÍCH?

Majetkoprávní komise (MPK) je jednou z odborných komisí, které byly zřízeny rozhodnutím Rady města Olomouce jako její poradní a iniciativní orgán. MPK projednává majetkoprávní záležitosti týkající se nakládání s nemovitým majetkem Statutárního města Olomouce a dává Radě doporučení, jak by v těchto věcech Rada měla rozhodnout.

Pokud bych měl být zcela konkrétní, MPK Radě doporučuje, zda schválit (či naopak neschválit) záměr, jehož podstatou by měla být majetkoprávní dispozice týkající se nemovitého majetku města – tedy například jeho prodej, směna, darování, pronájem, pacht, výpůjčka, apod. Dále MPK Radě navrhuje doporučení pro Zastupitelstvo města Olomouce, zda schválit (či neschválit) nabytí a převod nemovitostí, práva stavby, případně smluvní zřízení práva stavby k pozemkům ve vlastnictví města. MPK dále Radě doporučuje schválit (či neschválit) nájem, pacht, výpůjčku, zřízení věcných břemen a další právní jednání týkající se nemovitého majetku. MPK rovněž projednává a doporučuje Radě, popřípadě Zastupitelstvu schválení uzavření smluvních vztahů týkajících se nemovitého majetku třetích osob pro potřeby města. Konečně, pokud více zájemců projevilo zájem o nájem, pacht nebo koupi nemovitého majetku ve vlastnictví města, MPK provádí výběr jednoho z těchto zájemců formou obálkové metody s následnou aukcí (dle pravidel schválených Radou).

Pokud tedy například nějaká třetí osoba projeví zájem o pronájem pozemku, který je ve vlastnictví města, nejprve se k této žádosti vyjádří jednotlivé dotčených odbory Magistrátu a místně příslušná Komise městské části (KMČ) a poté je tato žádost předložena MPK, která ji projedná a s přihlédnutím ke všem dostupným informacím rozhodne, zda doporučuje, aby této žádosti bylo vyhověno, či nikoliv. Obdobně MPK rozhoduje i ve všech dalších věcech, které spadají do její kompetence.

JAKÝ JE NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS KOMISE PRO HOSPODAŘENÍ MĚSTA?

Rozhodnutí MPK jsou jedním z významných podkladů, na základě kterých Rada, a zprostředkovaně i Zastupitelstvo činí svá rozhodnutí týkající se hospodaření s nemovitým majetkem města. Ze zkušenosti přitom mohu říci, že ve valné většině případů jsou rozhodnutí MPK Radou respektována, tedy Rada rozhoduje v souladu s doporučením MPK. Pokud se v nějakém konkrétním případě stane, že Rada rozhodne odlišně, než jak bylo ze strany MPK doporučeno, bývá zvykem, že důvody tohoto svého odlišného rozhodnutí Rada MPK zpětně sdělí a (byť alespoň stručně) vysvětlí. Tento mechanismus osobně považuji za velmi důležitý a žádoucí, neboť do rozhodování ve věcech týkajících se městského nemovitého majetku vnáší prvek určité transparentnosti a přezkoumatelnosti. Každopádně, činnost MPK významnou měrou přispívá k tomu, aby s majetkem města bylo nakládáno hospodárně – což považuji za její největší přínos.

CÍTÍŠ ZA DOBU SVÉHO PŮSOBENÍ V KOMISI POSUN SPRÁVNÝM SMĚREM?

Členem MPK jsem již druhé volební období. Zde si dovolím krátkou vsuvku. Musím říci, že práce v MPK je poměrně náročná. Před každým jednáním MPK je třeba nastudovat obrovské množství podkladových materiálů – jen důvodové zprávy odboru majetkoprávního, které tvoří jen část problematiky, jež je na každém jednání MPK projednávána, mívají běžně více než 80, mnohdy ale třeba i přes 100 stran textu. Navíc textu odborného, mnohdy s řadou katastrálních, ekonomických, právních, a dalších informací, s popisem množství faktických souvislostí atd. K tomu bývá obvykle připojeno množství mapových a dalších podkladů, s nimiž je v rámci přípravy nutno se rovněž seznámit. Příprava na každé jednání MPK mi tak obvykle zabere cca půl dne – většinou o víkendu, v neděli před jednáním MPK, které se zpravidla koná v pondělí odpoledne. Práce je to tedy celkem náročná. Jsem ovšem bytostně přesvědčen, že se jedná o práci, která má zásadní smysl – samozřejmě jen tehdy, je-li vykonávána poctivě a zodpovědně. O což se usilovně snažím – a myslím si, že takto to mám nastaveno nejen já sám, ale i většina ostatních členů MPK.

Každopádně za dobu svého působení v MPK rozhodně cítím snahu „posouvat věci správným směrem“. I když v praxi zdaleka není vše tak snadné, jednoznačně je zde snaha zavést do majetkoprávních vztahů, ve kterých město vystupuje, určitý pořádek, transparentní systém, který v dobách dřívějších, jak se mnohdy zdá, ne vždy fungoval. Vnímám snahu přispět k tomu, aby se město vyvarovalo neuvážených či nevýhodných prodejů svého majetku. Aby v případě, že město o nějaký konkrétní majetek přichází, ať již jeho prodejem či směnou, aby se tak dělo za adekvátní protihodnotu. Aby pronájmy městského majetku byly realizovány za přiměřených cenových podmínek, které nebudou pro město nevýhodné. Aby cenová politika, pokud se jedná o pronájem městských nemovitostí, byla transparentní a aby nastavená pravidla platila jednotně pro všechny - a pokud se má přistoupit k výjimce, aby se tak stalo skutečně jen tehdy, pokud zde objektivně jsou takové důvody, které jsou slučitelné se zájmy města.

Čili, rozhodně je zde snaha dělat věci správně a správným směrem je posouvat.

JAK ČASTO SE KOMISE SETKÁVÁ?

Zvykem je, že MPK se schází vždy před zasedáním Rady a Zastupitelstva – v praxi tedy většinou 2x do měsíce, jinak samozřejmě dle potřeby.

DAŘÍ SE MPK VZTAHY MĚSTA POSTUPNĚ NAROVNÁVAT?

Odpověď na tuto otázku v podstatě vyplývá již z toho, co jsem uvedl výše. Jednoznačně mohu potvrdit, že je zde snaha postupně narovnávat veškeré majetkoprávní vztahy, ve kterých město figuruje, resp. jejichž je účastníkem. To je patrno například na dlouhodobé snaze sjednotit sazby nájemného za pronájem nemovitostí ve vlastnictví města, apod.

CO TĚ BĚHEM PŮSOBENÍ V KOMISI NEJVÍCE PŘEKVAPILO?

Pokud bych měl uvést něco, co mě překvapilo v pozitivním smyslu, asi bych zmínil obecně vysokou míru pracovního nasazení většiny členů MPK, kteří bývají na jednání připraveni a i díky tomu o všech významnějších bodech programu bývá vedena mnohdy poměrně detailní diskuse. S tím souvisí vysoká míra demokratičnosti fungování MPK jako kolektivního orgánu, kdy v rámci diskuse nad jednotlivými body programu má každý člen komise možnost vystoupit a konečné rozhodnutí komise svými argumenty ovlivnit. Za to jsem velmi rád.

Co mě stál dokola překvapuje v negativním smyslu je přesvědčení některých lidí, kteří se na město obracejí se svými žádostmi, na co všechno vůči městu mají nárok a jak by se o ně město mělo postarat. A naopak, když je to město, kdo něco potřebuje, jak jsou někteří přesvědčeni o tom, že na tom mohou za každou cenu vydělat co nejvíc. To mě dokáže překvapit pokaždé, zas a znova.

MÁŠ NĚJAKÝ CÍL, KTERÝ BYS CHTĚL DO KONCE FUNKČNÍHO OBDOBÍ V MPK NAPLNIT?

Nemohu říci, že bych měl nějaký specifický cíl. Mým jediným cílem, pokud se mého působení v MPK týče, je svým dílem práce přispívat k tomu, aby se Olomouci dobře dařilo, aby efektivně, hospodárně a transparentně nakládala se svým majetkem, aby veškerá rozhodnutí v majetkoprávní oblasti byla prozíravá – a v konečném důsledku, aby se generace našich dětí jednou nemusela stydět za to, jak jsme v té naší krásné historické Olomouci hospodařili. Protože to, v jakém stavu město přenecháme dalším generacím, bude naší vizitkou. 

Na tomto webu používáme soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, abychom vám poskytli co nejrelevantnější zážitek tím, že si zapamatujeme vaše preference a opakované návštěvy.
Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním všech souborů cookie. Můžete však kliknout na „Nastavení souborů cookie“ a poskytnout kontrolovaný souhlas.

Ve vašem prohlížeči ukládají soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování základních funkcí webu. Používáme také soubory cookie třetích stran.