Volební program pro komunální volby Olomouc 2022

6 důvodů, proč volit spOLečně

Vysadíme ještě více zeleně

Za poslední 4 roky jsme vysadili přes 260 000 rostlin a do příštích voleb jich zasadíme dalších 400 000.

1

Vysekáme město z dluhů

Zdědili jsme děravou městskou kasu, postupně však dáváme finance do pořádku a za 4 roky chceme zbavit město nesmyslných dluhů úplně.

2

Postavíme záchytná parkoviště

Z fondu parkování zafinancujeme záchytných parkovišť, čímž ulehčíme dopravě v centru i na sídlištích.

3

Vyčistíme Olomouc

Zefektivníme úklid ulic i parků, pořídíme funkční koše vídeňského typu a vytvoříme síť kvalitních veřejných toalet.

4

Propojíme cyklotrasy

Zakustíme síť cyklostezek a logicky je propojíme pro bezproblémový a bezpečný provoz kol a aut současně.

5

Neposloucháme Prahu

Jsme ryze místní politické uskupení bez vazeb na vládu a celostátní politiku, známe Olomouc jako své boty.

6

 

Kdo jsme a v co věříme

Milé Olomoučanky, milí Olomoučané,

dovolte nám prosím, abychom vás seznámili s volebním programem našeho hnutí, které již podruhé kandiduje v podzimních komunálních volbách do zastupitelstva města Olomouce. V těchto volbách bychom chtěli zúročit naši čtyřletou práci nejen v Zastupitelstvu a Radě města, ale i v komisích a dalších orgánech. Budeme rádi, pokud přijdete na podzim hlasovat v komunálních volbách, jsme přesvědčeni, že zvládneme docílit, aby Olomouc byla ještě lepší místo k žití!

Město jste Vy. Způsob, jak ho řídit, proto nevzniká ani v Praze, ani od stolu šikovného marketéra, ale jedině užším zapojením Olomoučanů do správy města, otevřeností, inovativností a kreativitou v zajištění služeb a rozvoje Olomouce. Problémy města a jeho obyvatel proto chceme řešit se všemi občany, s Vámi.

V Olomouci žijete, pracujete a společně se angažujeme například v různých oblastech neziskového sektoru, podnikatelské sféře, v umění či ve sportu. Olomouc proto měníme spOLečně.

Náš program nazvaný „Ještě lepší Olomouc" vznikal postupně v průběhu celého volebního období a podílely se na něm desítky osobností, které znají problémy obyvatel města. Slibujeme vám, že pokud ve volbách získáme opět vaši důvěru, budeme se snažit o kvalitách našeho programu přesvědčit ostatní strany a hnutí, aby nám jej pomáhaly prosazovat v co nejvyšší míře.

Sledujte nás na sociálních sítích a webu.

 

Politická kultura

Priority:

 • Vyšší informovanost veřejnosti

 • Méně PR, více práce

 • Větší zapojení občanů

Cítíme za třiatřicet porevolučních let největší dluh veřejné správy vůči občanům právě v politické kultuře. Protože kultivace veřejného prostoru, to není jen fyzická péče o parky a o uklizené chodníky, starost o finance, ale především mezilidská slušnost, vzájemný respekt, a vstřícnost k občanům. Je to otevřené a transparentní město, a politika chápaná jako služba, nikoli jako naplňování osobních ambicí. Proto prosazovat budeme:

 • V politice jde o Vaše potřeby, o Váš život, nikoli o PR obraz politiků. Nebudeme v tomto smyslu za vaše peníze zneužívat veřejný prostor, který zvolením dostaneme,
 • Nebudeme psát úvodníčky do Radničních listů a prostor věnujeme významným osobnostem, které mají co říci,
 • Chceme co největší informovanost obyvatel o dění ve městě a pravidelně budeme zjišťovat, jaké problémy Vás nejvíce tíží,
 • Chceme vyšší zapojení obyvatel do rozhodování o budoucnosti města, včetně plánování, a stěžejních rozhodnutí, která mají vliv na život ve městě či na veřejné finance, budeme dělat s Vámi,
 • Základem všeho je vstřícný přístup při jednání radnice a jejich úředníků s občany. Radnice je zde pro Vás, ne naopak,
 • Naším programem je pokora, pracovitost, a každodenní zodpovědnost vůči Vám.

 

Olomouc – společný domov

Priority:

 • Zelená Olomouc a krásné parky
 • Dobudování sítě veřejných toalet
 • Zlepšíme úklid veřejných prostranství

Olomouc je naším společným domovem. Jsme hrdí na naše památky, jsme rádi, když se o našem městě mluví pozitivně. Ke spokojenému životu potřebujeme také práci, slušné bydlení, dostupné zdravotnictví, čisté životní prostředí či fungující dopravu. Chceme, aby se obyvatelé všech generací ve městě cítili opravdu dobře. Naším cílem je zelené město, efektivní služby města a spokojení Olomoučané. Prosazovat budeme:

 • spOLečně s Vámi chceme kvalitní městskou zeleň, trávníky a parky, s adekvátní dlouhodobou koncepční odbornou péči. Budeme kácet jen stromy suché, nemocné nebo ty, které ohrožují život občanů,
 • citlivou úpravu veřejných prostranství tak, aby mohla sloužit dnešnímu životnímu stylu,
 • rozšíření odpočinkových zelených ploch – každé olomoucké sídliště má mít svůj park nebo oddychovou zónu se zelení a květinami,
 • zachování vysokého standardu výstavnictví s jednou „vlajkovou lodí" celoročního výstavního programu – Florou,
 • postupnou revitalizaci areálu Výstaviště Flora (gastro zóna, pavilony, skleníky atd.)
 • pokračování v obnově městských alejí,
 • dotvoření městského zeleného prstence,
 • budeme systematicky hledat možnosti sociálního bydlení pro lidi ohrožené chudobou
 • zřídíme funkci městského sociálního kurátora – nikoli sociálního pracovníka za přepážkou, ale vysokoškolsky vzdělaného a empatického terénního pracovníka, který může lidem fundovaně pomoci zorientovat se v možnostech nejrůznější sociální podpory, poskytované městem nebo státem,
 • Budeme prosazovat noční tramvajový provoz podle vzoru brněnských „rozjezdů",
 • Budeme chtít, aby prošlo výraznou společenskou diskusí téma preference jednotlivých druhů dopravy v ulicích, kdy hlavním smyslem je učinit ulice bezpečnějšími pro chodce a cyklisty
 • Zřídíme ve městě dva nabíjecí stojany pro elektrokola,
 • Protože chceme spolu s vámi čisté město, budeme pracovat na optimalizaci vyvážení odpadkových košů, na instalaci dalších skrytých kontejnerů na odpadky, kultivaci míst pro odpadové nádoby, a na zvýšení rozpočtu na operativní i pravidelné úklidy.
 • Budeme prosazovat postupnou výměnu odpadkových košů za „vídeňský typ“ s popelníkem a telefonním číslem na dispečink Technických služeb města Olomouce,
 • Vstřícný přístup města k zahrádkářům, jejichž zahrádky i na městských pozemcích jsou podle zákona veřejně prospěšnou činností a ozdobou, nikoliv ostudou města,
 • Vyšší investice do obnovy chodníků a dalších místních komunikací,
 • Dobudování sítě veřejných toalet v místech, kde mají smysl, a jejich pravidelná údržba.

 

Rozvoj města

Priority:

 • Participativní rozpočet
 • Smart City
 • Efektivní nakládání s majetkem

Olomouc si zaslouží dobrou vizi rozvoje i kvalitní hospodaření. Město musí investovat smysluplně a promyšleně. Nepodpoříme pochybné projekty, kdy si město pronajímá kanceláře v nemovitostech soukromých developerů. O části peněz necháme spolurozhodovat občany. Chceme se soustředit spíše na menší projekty, které občanům přinesou vyšší užitek a nezatíží městský rozpočet. Nebudeme na radnici tolerovat klientelismus, který rozvoji města brání, nebo jej prodražuje. Prosazovat proto budeme:

 • Efektivní nakládání s městským majetkem. Zdravé městské finance zaručí náš odborný tým;
 • Nebudeme prodávat městský majetek, který má hospodářský potenciál,
 • Budeme dodržovat schválené střednědobé a dlouhodobé investiční plány, jsme proti zbrklým akcím,
 • Budeme prosazovat zavedení participativního rozpočtu, aby o části veřejných peněz mohli spolurozhodovat občané,
 • Manažerské pozice městských společností budou obsazovány odborníky, nebudou nadále sloužit k prodloužení kariéry vysloužilých politiků,
 • Rozšíříme koncept tzv. chytrého města (Smart City) do všech oblastí života ve městě, se zachováním tradičních možností pro skupinu obyvatel, která si to přeje,
 • Budeme komunikovat se sdruženími podnikatelů, která se o rozvoj města zajímají,
 • Chceme srozumitelnou a včasnou informovanost občanů o důležitých ekonomických rozhodnutích, neboť jedná se o veřejné peníze,
 • Zajistíme postupné snižovaní zadlužení města, přesně snížení dluhu na úroveň neohrožující hospodářský rozvoj města,
 • Navýšíme finanční prostředky pro městské části, neboť jejich komise nejlépe vědí, kam je třeba investovat,
 • Maximálně napomůžeme rozvoji podnikatelského prostředí ve vazbě na vědu a výzkum na Univerzitě Palackého,
 • Uděláme maximum pro to, aby studenti vysokých škol po ukončení studia neodcházeli z města, a znalosti nabyté během studia zúročili u nás, a budeme je pozitivně motivovat k tomu, aby si v Olomouci nechali napsat trvalé bydliště, což bude mít pozitivní vliv na příjem městské pokladny z rozpočtového určení daní,
 • Podpoříme aktivity místních spolků v jednotlivých městských částech,
 • Provedeme důslednou revizi městských smluv a kontrolu jejich plnění.

Doprava

Priority:

 • Podpora veřejné, pěší a cyklistické dopravy
 • Parkovací politika
 • Ekologie a elektromobilita

Město trápí problémy se základní infrastrukturou i s nedostatkem parkovacích míst. Musí být také připraveno na sdílenou dopravu a elektromobilitu. Mnoha cyklostezkám ještě stále chybí smysluplné napojení. Prosazovat budeme:

 • Podporu veřejné, pěší a cyklistické dopravy. Mobilita musí být férová, ekologicky šetrná, spolehlivá, efektivní a kompaktní,
 • Zlepšení koordinace klíčových uzavírek ze všemi zainteresovanými subjekty,
 • Při tvorbě projektů jejich kvalitu a vyvážený prostor pro všechny účastníky provozu,
 • Parkovací politiku, která přináší benefity obyvatelům s trvalým pobytem a z vybraného parkovného vybudujeme další parkovací místa, vybudování P+R parkovacích domů s návazností na MHD,
 • Kontrolu parkování moderními technologiemi,
 • Konzultace s Olomouckým krajem ohledně parkování těch, kteří do práce dojíždějí z okolí,
 • Optimalizaci systému cyklostezek a cyklistických pruhů, další možnosti vjezdu cyklistů do jednosměrných ulic a odstraňování kolizních míst, dostupnější a bezpečnější parkování pro kola,
 • Pěší zóna nesmí být narušována zbytečnými výjimkami pro vjezd aut, provedeme důslednou revizi udělených výjimek,
 • Diskuze s občany přímo v lokalitě, které se týkají plánované změny v přepravě po městě,
 • Ekologickou a moderní MHD,
 • Rozšíření infrastruktury pro elektromobilitu,
 • Revize délky zelené pro chodce u vybraných přechodů a vteřinový odpočet na frekventovaných přechodech,
 • Zavedení úseků trvalého měření rychlosti ve vybraných lokalitách,
 • Lepší využití dopravní řídící ústředny.

 

Architektura a urbanismus

Priority

 • Městský architekt
 • Seriózní Územní plán
 • Architektonické soutěže

Architektura a urbanismus jsou odrazem dějin a dokladem vývoje města. Jsme hrdí na odkaz, který nám v Olomouci zanechali naši předkové. Je naší povinností na jejich odkaz kvalitně navazovat a rozvíjet ho. Tím spíše, že Olomouc v tomto směru dostala do vínku nadstandardní kvalitu. Důkazem je rozsahem druhá největší městská památková rezervace v zemi a zapsání Sloupu Nejsvětější Trojice a souboru kašen na seznam kulturního dědictví UNESCO. Bohužel se v posledních desetiletích nepodařilo u některých významnějších staveb zajistit dostatečnou kvalitu návrhu, resp. nebyla dostatečná důslednost v průběhu jejich povolování a docházelo i k podléhání různých tlaků. Proto ne vždy doplňujeme tento historický unikát vhodným způsobem. Ke zlepšení situace by mimo jiné výrazně přispělo obsazení postu respektovaného a kvalitního městského architekta. V oblasti architektury a urbanismu je nutné podnítit odbornou i populární debatu na všech úrovních. Prosazovat budeme:

 • Obsazení pozice městského architekta a vytvoření samostatného odboru, který bude mít odbornou nezávislost,
 • Moderní a přitom citlivý přístup k rekonstrukci města, zajistíme kvalitní zpracování projektů pro budoucí výstavbu a rekonstrukci ulic,
 • Jednotnou a esteticky kultivovanou podobu označení obchodů a vzhledu restauračních zahrádek v historické části města podpořenou městskými dotacemi,
 • Dodržování a následné kvalitní precizování konkrétních parametrů územního plánu, o připravovaných změnách musí být občané a aktéři informováni,
 • Citlivé posuzování developerských projektů nejen z hlediska územního plánu, ale také z hlediska kvality života v dané lokalitě s ohledem na stávající parametry a měřítko zástavby,
 • Vrátíme do územního plánu kategorie sportoviště, abychom ochránili stávající sportovní plochy ve městě proti zastavení developerskými projekty,
 • Dokončení a uplatňovaní koncepce veřejných prostranství,
 • Promyšlený urbanistický rozvoj města směrem ven i dovnitř,
 • Budeme ve vyšší míře využívat architektonické soutěže – prostředky do nich vložené se násobně vrátí v počtu soutěžních návrhů a podnětů z nich plynoucích, především pak v kvalitě vítězného návrhu.

 

Sociální oblast

Priority:

 • Podpora sociálního bydlení
 • Užší spolupráce s Charitou
 • Bezbariérová Olomouc

Sociální témata a jejich řešení se podílejí na míře kvality života ve městě. Prosazovat budeme:

 • Vytvoření informační linky v kompetenci sociálního kurátora a kvalitního informačního systému na webu města, který sociálně potřebným poradí ohledně jejich nároků, včetně těch, které nezajišťuje samo město,
 • Podpoříme sociální bydlení pro začínající rodiny, pro seniory a handicapované,
 • Budeme prosazovat město přátelské pro seniory. Za pomoci ošetřovatelských a pečovatelských služeb chceme pro naše nejstarší spoluobčany zajistit možnost domácí péče i při snížené soběstačnosti,
 • Chceme město, které bere ohled na i na drobné každodenní potřeby občanů všech generací (nájezdy, bezbariérovost pohybu po městě, lavičky na zastávkách MHD atd.),
 • Podpoříme kluby pro seniory,
 • Chceme výrazněji spolupracovat v oblasti sociálních služeb s Charitou,
 • Problematiku bezdomovectví chceme řešit aktivně, nikoli represivně.

 

Cestovní ruch

Priority:

 • Festivalová a výstavnická politika
 • Vytvoření vícejazyčné kvalitní aplikace pro zahraniční návštěvníky
 • Propagace Olomouce

Olomouc je turisticky mimořádně atraktivním místem se zahraničním věhlasem. Turistický ruch přináší našim občanům celou řadu pracovních příležitostí, a s ohledem na obrovské kulturní dědictví Olomouce chceme tohoto potenciálu lépe využít. Prosazovat proto budeme:

 • Kvalitní městský turistický web a mobilní aplikaci v několika jazykových mutacích, nejen s encyklopedickými informacemi o památkách, ale i jako průvodce zahraničního návštěvníka městem v praktických oblastech (typicky nákup jízdenky do MHD),
 • Chceme dále rozvíjet služby informačního centra a navyšovat kvalifikaci pracovníků,
 • Aktivně budeme rozvíjet festivalovou a výstavnickou politiku města,
 • Maximálně vyjdeme vstříc filmovým štábům, které chtějí natáčet v Olomouci,
 • Chceme racionální propagaci Olomouce jak v rámci ČR, tak i v zahraničí, a budeme se snažit ve spolupráci s odborníky nalézt „brand" města k jeho efektivní komunikaci.

 

Kultura

Priority:

 • Spravedlivé dotace
 • Vícezdrojové financování
 • Koncepce kultury

Divadla, filharmonie, galerie, festivaly a další kulturní události podtrhují olomoucký genius loci. Kulturní akce vyhledávají všechny generace. Kultura společně s univerzitou, studenty, církví, ale i architekturou, historií a tradicemi v Olomouci vytváří jedinečné prostředí, které lze neustále rozvíjet. Prosazovat budeme:

 • Chceme pravidelná nezávislá vyhodnocení a následnou aktualizaci koncepce kultury,
 • Podpoříme zachování třísouborového Moravského divadla a Moravské filharmonie za udržitelných ekonomických podmínek pro město i instituce samotné,
 • Zpracujeme plán pro víceletou garanci financování u příspěvkových organizací,
 • Chceme spravedlivá transparentní dotační kritéria a odpolitizování kultury, do které nesmějí zasahovat osobní zájmy politiků,
 • Žádáme odbornost členů kulturní komise a její respektování Radou města,
 • Budeme zavádět vícezdrojové financování kultury, a ze strany města i jinou podporu, než jen dotační formou (nájmy, propagace, vzdělávání),
 • Budeme se zabývat areálem Letního kina a jeho využitím, které odpovídá současné kultuře.

Sport

Priority:

 • Vybudování druhé ledové plochy
 • Podpora sportujících dětí
 • Snížení městských prostředků pro profesionální oddíly ve prospěch výkonnostního sportu, sportu mládeže a veřejnosti

Olomouc se často prezentuje jako město sportu, mnohé týmy či jednotlivci se pohybují na republikové špičce. Naším cílem je město vstřícné nejrůznějším druhům sportu a podporující nejen profesionální sport, ale především sportovní aktivity všech jeho obyvatel napříč generacemi. Sportování má přinášet radost, odpočinek, zdraví a dobrou náladu. Prosazovat budeme:

 • Vyhodnocení a aktualizaci Koncepce podpory sportu a pohybu dle potřeby,
 • Aktualizace Územního plánu tak, aby se do kategorií plochy vrátilo „Sportoviště", dosud zahrnuté pod „Smíšené plochy obytné", a aby se tak zabránilo zastavění hřišť developerskými projekty,
 • Snížení prostředků na profesionální sport ve prospěch sportování samotného,
 • Sebevědomé vyjednávání o nové multifunkční hale se soukromými investory nebo postupnou modernizaci zimního stadionu,
 • Co nejrychlejší vybudování druhého kluziště dostupného pro veřejnost,
 • Sport pro všechny generace, podpora rekreačnímu sportu,
 • Vyšší investice do obnovy a rozšíření sportovišť,
 • Příspěvek školám na sportovní aktivity žáků,
 • Přímou i nepřímou podporu spolkům a jednotlivcům, kteří se věnují výchově mládeže u všech sportů, zejména trenérům.

 

Školství

Priority:

 • Spolupráce města a Univerzity Palackého
 • Kapacity školek
 • Garance 5% investic města do škol

Vzdělání patří k základním kritériím úspěšnosti jedince. Město se musí aktivně podílet na podpoře všech stupňů výchovy i vzdělávání dětí a studentů. Olomoucká Univerzita Palackého je druhou nejstarší univerzitou v zemi a pomáhá městu v jeho úspěšném rozvoji. Spolupráce města a univerzity by měla být samozřejmostí. Prosazovat budeme:

 • Zástupci škol budou mít větší možnost aktivně ovlivňovat rozvoj města. Chceme, aby volený zástupce základního, středního i vysokého školství měl členství v příslušné odborné komisi,
 • Chceme užší spolupráci města a Univerzity Palackého prostřednictvím Rady města,
 • Budeme usilovat o využití studentských závěrečných prací a práce vědců pro zlepšení chodu města,
 • Postaráme se o modernizaci školních jídelen,
 • Širší možnosti stravování školních dětí,
 • Podpoříme alternativní školy, v souladu s Koncepcí rozvoje školství, kde byla tato podpora našim bodem;
 • Pružnější reagování na přírůstky dětí a zajištění dostatečné kapacity školek,
 • Slibujeme investice do rekonstrukcí a modernizace městských školských zařízení alespoň v objemu 5 % z celkového objemu městských investic,
 • Přiblížíme Univerzitu Palackého běžným občanům a podpoříme možnosti dodatečného vzdělávání občanů, např. v souvislosti se situací na trhu práce.

 

Bezpečnost

Priority:

 • Zavedení „nočního primátora"
 • Redefinice role Městské policie
 • Bezpečnost dopravy

Bezpečnost je pro náš spokojený život ve městě velmi důležitá. Nelze ji však zúžit pouze na násilí, ale zasahuje i do oblasti dopravy, problematiky bezdomovectví, užívání návykových látek atd. Nelze také přehlížet problematické chování v okolí některých podniků v nočních hodinách. Prosazovat proto budeme:

 • Redefinici role městské policie v 21. století,
 • Bezpečnost a zklidnění dopravy, v okolí škol rychlostní limit 30 km/h,
 • Postupná rekonstrukce zastávek a ostrůvků MHD odpovídající standardům dnešní doby,
 • Postupnou realizaci a modernizaci přechodů pro chodce dle frekvence pohybu obyvatelstva,
 • Finanční podporu projektů týkajících se prevence kriminality,
 • Další rozšiřování a modernizaci kamerového systému,
 • Chceme pružné reagování na problematiku bezdomovectví a spolupráci s jednotlivými subjekty pro zmírnění jejich dopadů, přičemž řešením není jen prostá represe a demontáže laviček,
 • Chceme lepší využití zpracovaných datových analýz, pocitových map atd.,
 • Budeme usilovat o zavedení pozice „nočního primátora", který dohlédne na pořádek v nočních hodinách.
Na tomto webu používáme soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, abychom vám poskytli co nejrelevantnější zážitek tím, že si zapamatujeme vaše preference a opakované návštěvy.
Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s používáním všech souborů cookie. Můžete však kliknout na „Nastavení souborů cookie“ a poskytnout kontrolovaný souhlas.

Ve vašem prohlížeči ukládají soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování základních funkcí webu. Používáme také soubory cookie třetích stran.