Volební program pro komunální volby Olomouc 2022

Pro koho tvoříme náš volební program?

Petr H. – 29 let, podnikatel

Na fungování města mě zajímá:

Milan B. – 41 let, zaměstnanec ve státní správě

Na fungování města mě zajímá:

Alice D. – 62 let, důchodkyně

Na fungování města mě zajímá:

Mladá rodina

Na fungování města nás zajímá:

 

Milé Olomoučanky, milí Olomoučané,

dovolte nám prosím, abychom vás seznámili s volebním programem našeho hnutí, které již podruhé kandiduje v podzimních komunálních volbách do zastupitelstva města Olomouce. V těchto volbách bychom chtěli zúročit naši čtyřletou práci nejen v Zastupitelstvu a Radě města, ale i v komisích a dalších orgánech.

Hnutí spOLečně je středové uskupení. Nehlásíme se k levici ani pravici, protože se domníváme, že komunální politika vyžaduje především věcná řešení. Hnutí vzniklo po mnohaměsíčních debatách v roce 2018, v nichž jsme hledali odpověď na otázky, jak vést město lépe. Budeme rádi, pokud přijdete na podzim hlasovat v komunálních volbách, jsme přesvědčeni, že zvládneme docílit, aby Olomouc byla ještě lepší místo k žití!

Problémy města a jeho obyvatel chceme řešit se všemi občany. Olomouc měníme spOLečně. V programu počítáme s ještě užším zapojením Olomoučanů do správy města, otevřeností, inovativností a kreativitou v zajištění služeb a rozvoje Olomouce. Jsme lidé z praxe a dlouhodobě se zajímáme o veřejné dění. Máme zkušenosti a schopnosti, které využíváme ve prospěch Olomouce.

Náš program nazvaný „Ještě lepší Olomouc“ vznikal téměř v průběhu celého volebního období a podílely se na něm desítky osobností, které znají problémy obyvatel města. V Olomouci žijeme, pracujeme a mnozí z nás se angažují v různých oblastech neziskového sektoru, v umění či ve sportu. Víme, že žádná strana ani hnutí nemůže prosadit vše. Slibujeme vám, že pokud ve volbách získáme opět vaši důvěru, budeme se snažit o kvalitách našeho programu přesvědčit ostatní strany a hnutí, aby nám jej pomáhaly prosazovat v co nejvyšší míře.

Jakoukoli vaši připomínku, doplnění i kritiku uvítáme. Velmi nám záleží na tom, abychom město vedli spOLečně s vámi!

Sledujte nás na sociálních sítích a webu.

 

Společný domov

 

Olomouc je naším společným domovem. Jsme hrdí na naše památky, jsme rádi, když se o našem městě mluví pozitivně. Ke spokojenému životu potřebujeme také práci, slušné bydlení, dostupné zdravotnictví, čisté životní prostředí či fungující dopravu. Chceme, aby se obyvatelé všech generací ve městě cítili opravdu dobře. Naším cílem je zelené město, efektivní služby města a spokojení Olomoučané.

Prosazovat budeme:

 • Udržení kvalitní zeleně a parků, které potřebují dlouhodobou odbornou péči,

 • uplatňování koncepce městské zeleně včetně její aktuálnosti, jejíž vznik jsme v uplynulém období řídili,

 • citlivou úpravu parků tak, aby mohly sloužit dnešnímu životnímu stylu, budeme kácet jen stromy suché, nemocné nebo ty, které ohrožují život občanů,

 • rozšíření odpočinkových zelených ploch – každé olomoucké sídliště má mít svůj park nebo oddychovou zónu se zelení a květinami,

 • zachování vysokého standardu výstavnictví i za cenu počtu snížení výstav,

 • postupnou revitalizaci areálu Výstaviště Flora (gastro zóna, pavilony, skleníky atd.)

 • pokračování v obnově městských alejí,

 • dotvoření městského zeleného prstence (dokončení ASO parku a Parku na Dlouhé),

 • co největší informovanost obyvatel o dění ve městě, pravidelně budeme zjišťovat, jaké problémy je nejvíce tíží,

 • vyšší zapojení obyvatel do rozhodování o budoucnosti města, včetně plánování a stěžejních rozhodnutí, která mají vliv na život ve městě či na veřejné finance,

 • vstřícný přístup města vůči zahrádkářům, jejichž zahrádky jsou ozdobou nikoliv ostudou města,

 • čisté město (optimalizace vyvážení odpadkových košů, skryté kontejnery na odpadky, kultivace míst pro odpadové nádoby, zvýšení rozpočtu na operativní i pravidelné úklidy),

 • vstřícný přístup při jednání radnice a jejich úředníků s občany,

 • vyšší investice do obnovy chodníků a dalších místní komunikací až na ideální úroveň 100 mil. Kč ročně,

 • připravenost města na změny klimatu a jejich dopadů,

 • dobudování veřejných toalet v místech kde mají smysl.

 

Rozvoj města

Olomouc si zaslouží dobrou vizi rozvoje i kvalitní hospodaření. Město musí investovat smysluplně a promyšleně. Nepodpoříme pochybné projekty, kdy si město pronajímá kanceláře v nemovitostech soukromých developerů. O části peněz necháme spolurozhodovat občany. Chceme se soustředit spíše na menší projekty, které občanům přinesou vyšší užitek a nezatíží městský rozpočet.

Prosazovat budeme:

 • Efektivní nakládání s majetkem, zdravé finance,

 • využívání městského majetku, nechceme se jeho hospodářského potenciálu zbavovat,

 • nulovou toleranci klientelismu na radnici,

 • dodržování střednědobých a dlouhodobých investičních plánů,

 • zavedení participativního rozpočtu, o části veřejných peněz budou spolurozhodovat občané,

 • transparentnost – manažerské pozice městských společností musí být obsazovány odborníky,

 • rozšíření konceptu tzv. chytrého města (Smart City) do všech oblastí života ve městě,

 • podporu spolků podnikatelů, kteří působí v centru města,

 • včasnou informovanost občanů o důležitých ekonomických rozhodnutích – jedná se o veřejné peníze,

 • postupné snižovaní zadlužení města, tedy snížení dluhu na úroveň neohrožující hospodářský rozvoj města

 • navýšení finančních prostředků pro městské části, jejich komise nejlépe vědí, kam je třeba investovat,

 • zlepšení propagace místních firem,

 • rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti moderních technologií a synergii s vědou a výzkumem na Univerzitě Palackého,

 • podporu místních spolků a aktivit v jednotlivých městských částech,

 • provedení revize smluv a kontrolu jejich plnění,

 • podporu chytrého osvětlení a z úspor z toho plynoucích dále financovat jeho rozvoj.

 

Doprava

Město trápí problémy se základní infrastrukturou i nedostatek parkovacích míst. Musí být také připraveno na sdílenou dopravu a elektromobilitu. Mnoha cyklostezkám ještě stále chybí smysluplné napojení.

Prosazovat budeme:

 • Podporu veřejné, pěší a cyklistické dopravy; mobilita musí být férová, ekologicky šetrná, spolehlivá, efektivní a kompaktní,

 • zlepšení koordinace klíčových uzavírek ze všemi zainteresovanými subjekty,

 • při tvorbě projektů jejich kvalitu a vyvážený prostor pro všechny účastníky provozu,

 • parkovací politiku, která přináší benefity obyvatelům s trvalým pobytem a z vybraného parkovného vybudujeme další parkovací místa,

 • konzultace s Olomouckým krajem ohledně parkování těch, kteří do práce dojíždějí z okolí,

 • optimalizaci systému cyklostezek a cyklistických pruhů, další možnosti vjezdu cyklistů do jednosměrných ulic a odstraňování kolizních míst, dostupnější parkování pro kola,

 • optimalizaci tras pro pěší – pokud existuje pěší zóna, nesmí být narušována výjimkami,

 • diskuze s občany přímo v lokalitě, které se týkají plánované změny v přepravě po městě,

 • ekologickou a moderní MHD,

 • vytvoření podmínek pro sdílení osobních automobilů,

 • rozšíření infrastruktury pro elektromobilitu,

 • revize délky zelené pro chodce u vybraných přechodů,

 • zavedení úseků trvalého měření rychlosti ve vybraných lokalitách,

 • lepší využití dopravní řídící ústředny,

 • kontrolu parkování moderními technologiemi.

 

Architektura a urbanismus

Architektura a urbanismus jsou odrazem dějin a dokladem vývoje města. Jsme hrdí na odkaz, který nám v Olomouci zanechali naši předkové. Je naší povinností na jejich odkaz kvalitně navazovat a rozvíjet ho. Tím spíše, že Olomouc v tomto směru dostala do vínku nadstandardní kvalitu. Důkazem je rozsahem druhá největší městská památková rezervace v zemi a zapsání Sloupu Nejsvětější Trojice a souboru kašen na seznam kulturního dědictví UNESCO. Bohužel se v posledních desetiletích nepodařilo u některých významnějších staveb zajistit dostatečnou kvalitu návrhu, resp. nebyla dostatečná důslednost v průběhu jejich povolování a docházelo i k podléháním politických tlaků. Proto ne vždy doplňujeme tento historický unikát vhodným způsobem. Ke zlepšení situace by mimo jiné výrazně přispělo obsazení postu respektovaného a kvalitního městského architekta. Strategii v oblasti architektury a urbanismu je nutné komunikovat s občany transparentním a srozumitelným způsobem.

Prosazovat budeme:

 • Obsazení pozice městského architekta a doplnění jeho útvaru, který bude mít silnou podporu vedení města a odbornou nezávislost,

 • moderní a přitom citlivý přístup k rekonstrukci města, zajistíme kvalitní zpracování projektů pro budoucí výstavbu a rekonstrukci ulic,

 • jednotnou a esteticky kultivovanou podobu označení obchodů a vzhledu restauračních zahrádek v historické části města podpořenou městskými dotacemi,

 • dodržování a následné kvalitní precizování konkrétních parametrů územního plánu, o připravovaných změnách musí být občané a aktéři informováni,

 • citlivé posuzování developerských projektů nejen z hlediska územního plánu, ale také z hlediska kvality života v dané lokalitě s ohledem na stávající parametry a měřítko zástavby

 • dokončení a uplatňovaní koncepce veřejných prostranství,

 • promyšlený urbanistický rozvoj města směrem ven i dovnitř,

 • budeme ve vyšší míře využívat architektonické soutěže – prostředky do nich vložené se násobně vrátí v počtu soutěžních návrhů a podnětů z nich plynoucích, především pak v kvalitě vítězného návrhu.

 

Sociální oblast

Sociální témata a jejich řešení se podílejí na míře kvality života ve městě.

Prosazovat budeme:

 • Vytvoření informační linky a kvalitního informačního systému na webu města,

 • podporu sociálního bydlení,

 • město přátelské pro seniory; za pomoci ošetřovatelských a pečovatelských služeb pro ně chceme zajistit možnost dožít doma i při snížené soběstačnosti,

 • město, které bere ohled na potřeby občanů všech generací (nájezdy, bezbariérovost pohybu po městě, lavičky na zastávkách MHD atd.),

 • větší podporu poskytovatelům sociálních služeb především v oblastech aktivizace seniorů, péče v domácím prostředí, odlehčovacích služeb apod.,

 • podporu klubů pro seniory,

 • spolupráci s církví v oblasti sociálních služeb,

 • aktivní řešení problematiky bezdomovectví.

 

Cestovní ruch

Olomouc je turisticky atraktivním místem. Přesto se dá potenciál paláců, kašen, církevních chrámů i sloupu Nejsvětější Trojice neustále rozvíjet.

Prosazovat budeme:

 • Kvalitní turistický web,

 • moderní informační centrum s kvalifikovanými pracovníky,

 • rozvíjení aktivní festivalové politiky města,

 • podporu vojenského turismu,

 • podporu kempování,

 • podporu filmovým štábům, které chtějí natáčet v Olomouci,

 • podporu propagace města v ČR, ale i v zahraničí.

 

Kultura

Divadla, filharmonie, galerie, festivaly a další kulturní události podtrhují olomoucký genius loci. Kulturní akce vyhledávají všechny generace. Kultura společně s lidským potenciálem, univerzitou, církví, architekturou, historií a tradicemi v Olomouci vytváří jedinečné prostředí, které lze neustále rozvíjet.

Prosazovat budeme:

 • Vyhodnocení a aktualizaci koncepce kultury dle potřeby,

 • zachování třísouborového Moravského divadla a Moravské filharmonie za udržitelných ekonomických podmínek pro město i instituce samotné,

 • víceletou garanci financování u příspěvkových organizací,

 • spolupráci s ostatními kulturními organizacemi (Muzeum umění, Vlastivědné muzeum, knihovnami apod.),

 • spravedlivá dotační kritéria a odpolitizování kultury, nesmějí sem zasahovat osobní zájmy politiků,

 • odbornost členů kulturní komise a její respektování Radou města,

 • podporu kreativního průmyslu,

 • vícezdrojové financování kultury, ale také podporu jinou než dotační formou (nájmy, propagace, vzdělávání),

 • město otevřené kulturním počinům,

 • spolupráci s provozovatelem letního kina,

 • účinnou koordinaci a propagaci kulturních akcí a aktivit ve městě.

 

Sport

Olomouc se často prezentuje jako město sportu, mnohé týmy či jednotlivci se pohybují na republikové špičce. Naším cílem je město vstřícné nejrůznějším druhům sportu a podporující sportovní aktivity všech jeho obyvatel napříč generacemi. Sportování má přinášet radost, odpočinek, zdraví a dobrou náladu.

Prosazovat budeme:

 • Vyhodnocení a aktualizaci Koncepce podpory sportu a pohybu dle potřeby,

 • snížení prostředků na propagaci sportu ve prospěch sportování samotného,

 • sebevědomé vyjednávání o nové multifunkční hale se soukromými investory nebo postupnou modernizaci zimního stadionu,

 • vybudování rekreačního kluziště dostupného pro veřejnost,

 • sport pro všechny generace, masivní podporu rekreačnímu sportu,

 • vyšší investice do obnovy a rozšíření sportovišť,

 • příspěvek školám na sportovní aktivity žáků,

 • přímou i nepřímou podporu spolkům a jednotlivcům, kteří se věnují výchově mládeže u všech sportů, zejména trenérům,

 • příspěvek rodinám na sportovní aktivity pro děti s pomocí benefitního systému.

 

Školství

Vzdělání patří k základním kritériím úspěšnosti jedince. Město se musí aktivně podílet na podpoře všech stupňů výchovy i vzdělávání dětí a studentů. Olomoucká Univerzita Palackého je druhou nejstarší univerzitou v zemi a pomáhá městu v jeho úspěšném rozvoji. Spolupráce města a univerzity by měla být samozřejmostí.

Prosazovat budeme:

 • Zástupci škol budou mít větší možnost aktivně ovlivňovat rozvoj města,

 • spolupráci města a univerzity prostřednictvím primátora,

 • využití studentských závěrečných prací a práce vědců pro zlepšení chodu města,

 • kvalitní stravování díky modernizaci školních jídelen,

 • podporu alternativních škol, kterou jsme již prosadili do Koncepce rozvoje školství,

 • podporu veřejných i soukromých jeslí a mateřských škol,

 • pružné reagování na přírůstky dětí a zajištění dostatečné kapacity školek,

 • sportování dětí,

 • investice do rekonstrukcí a modernizace městských školských zařízení alespoň v objemu 5 % z celkového objemu investic,

 • přiblížíme UP běžným občanům (AFO může navštívit každý, Majáles není jen pro studenty atd.)

 

Bezpečnost

Bezpečnost je pro náš spokojený život ve městě velmi důležitá. Nelze ji však zúžit pouze na násilí, ale zasahuje i do oblasti dopravy, problematiky bezdomovectví, užívání návykových látek atd. Nelze také přehlížet problematické chování v okolí některých podniků v nočních hodinách.

Prosazovat budeme:

 • Vstřícnou městskou policii, jejíž činnost nesmí spočívat výhradně v pokutování parkujících automobilů,

 • preventivní činnost městské policie, posílení hlídek na frekventovaných místech a na místech, kde nejčastěji dochází k přestupkům,

 • informovanost občanů o negativních jevech a spolupráci s Policií ČR,

 • bezpečnost dopravy, zejména v okolí škol,

 • bezpečnost zastávek a ostrůvků MHD,

 • postupnou realizaci a modernizaci přechodů pro chodce dle frekvence pohybu obyvatelstva,

 • zavedení „asistenta prevence kriminality“,

 • finanční podporu projektů týkajících se prevence kriminality,

 • rozšiřování a modernizaci kamerového systému,

 • pružné reagování na problematiku bezdomovectví a spolupráci s jednotlivými subjekty pro zmírnění jejich dopadů

 • využívání datových analýz, pocitových map atd.,

 • zavedení pozice „nočního primátora“, který dohlédne na pořádek v nočních hodinách.


 


Vybraná témata

Děti

 • Chceme, aby se naše děti cítily ve školách co nejlépe. Budeme prosazovat modernizaci školních jídelen, které následně zajistí kvalitní stravu. Chceme pokračovat v modernizaci odborných učeben, konektivity a školních družin. V následujících letech by se projekty měly uskutečnit v prostorách základních škol Dvorského, Komenium, Spojenců, Demlova, Hálkova, Stupkova atd. Našim cílem je, aby investice do rekonstrukcí a modernizace městských školských zařízení tvořily alespoň 5 % z celkového objemu. Dále chceme podporovat organizace jako je například Sluňákov, které přináší dětem osvětu.

 • Dětská hřiště se postupně obnovují. Chceme v tomto trendu pokračovat a zajistit ještě vyšší investice do budování, obnovy a rozšiřování dětských hřišť a sportovišť. (téma nové haly pro míčové sporty?)

 

Studenti a mladí lidé

 • Chceme, aby město a univerzita byly rovnocennými partnery. Možnosti a formy spolupráce mohou být různorodé. Za stěžejní však považujeme spolupráci při investičních a kulturních akcích. Rádi bychom i nadále využívali studentské závěrečné práce a práce vědců i zaměstnanců pro zlepšení chodu města. Mladí lidé mohou mít smysluplné nápady, které jsou mnohdy kreativní a neotřelé. Oceníme, pokud se zde usadí a ty, kteří budou mít zájem dělat Olomouc ještě lepším, rádi podpoříme.

 • Chceme najít nového provozovatele areálu letního kina a společně s ním zvelebovat areál, protože si to podle nás díky své popularitě zaslouží. Daná lokalita svým charakterem poskytuje dostatek prostoru pro odpočinek, zábavu a kulturu.


Rodiny

 • Nechceme investovat do zbytečných projektů. Dostupných peněz na investice není v našem městě mnoho, a proto je chceme využívat opravdu smysluplně, nikoliv pro politické PR. Raději budeme prosazovat investice do obnovy chodníků a dalších místní komunikací, které jsou mnohdy dlouhodobě zanedbané. Investice chceme navýšit až na ideální úroveň 100 mil. Kč ročně.

 • Na přírůstky dětí je třeba reagovat pružně. Chceme zajistit dostatečné kapacity školek a podporovat jejich rozšiřování tam kde je to nutné (MŠ Baarova Chomoutov, Husitská, Čajkovského, Droždín atd.)

 • Chceme vybudovat rekreační kluziště, které je dostupné pro širokou veřejnost. Současný zimní stadion slouží spíše profesionálním a poloprofesionálním sportovcům a obsazenost jeho plochy je téměř plně vytížena. Pro rodiny s dětmi je pak velice obtížné najít nějaký termín, kdy se na veřejné bruslení mohou dostat.

 • Dotvoření městského zeleného prstence je pro nás v dalším volebním období prioritou. Chceme dokončit revitalizaci ASO parku, a především vybudovat park podél ulice Dlouhé na Lazcích. Vznikne tak další prostor plný zeleně v centru města.

 • Olomouc je díky své poloze městem velice příhodným pro cyklo dopravu pro všechny věkové kategorie. Je však nutné cyklostezky budovat systematicky v souladu s dalšími typy dopravy a jednotlivé úseky koncepčně propojovat.

 

Zaměstnanci, podnikatelé

 • Jelikož skoro každý z nás musí občas využít automobil a nechce v něm trávit mnoho času v kolonách, potřebujeme, aby doprava při dnešní hustotě byla co nejplynulejší. Chceme zajistit budovaní koordinovaných tahů v co největší míře. Rádi bychom podpořili projekty na koordinovaný tah v ulicích jako Kosmonautů, Pražská, Erenburgova, tř. Míru, Náměstí Hrdinů, Havlíčkova atd. Chceme také detekovat volná parkovací místa a lépe koordinovat dopravní uzavírky. Město je musí lépe komunikovat s dotčenými subjekty jako jsou například podnikatelé nebo majitelé nemovitostí. Chceme také docílit toho, aby se uzavírky prováděly koncepčně

 • Podpora podnikatelů, kteří působí v centru města

 

Senioři

 

 • Chceme podporovat kluby pro seniory. Statutární město Olomouc zřizuje a provozuje přes dvacet klubů pro seniory, které mají přes tisícovku členů. Kluby by měly být co nejvíce dostupné. Chceme i nadále zajišťovat společenskou, kulturní a zájmovou činnost, která obnáší pořádání zájezdů, plesů, divadelních představení, besed, přednášek, vzdělávacích aktivit atd. Chceme všechny kluby postupně modernizovat a vybavit PC s internetovým připojením. Klubové místnosti by se měli dát využívat i ostatními organizacemi či spolky.